Plató Putorana

 

Neznámá, záhadná země. Když vyprávím o křišťálových řekách, nesčetných vodopádech, které padají ze stolových hor, o svěžích barvách severských květů, rašících na sněhu a kamení, každý se s údivem ptá: o takové divukrásné zemi jsme nikdy neslyšeli. Kde se nachází?

Toto je zkrácená verze stránek o Plató Putorana. Plná verze slouží zatím pouze jako pracovní podklad pro přípravu expedice. I stránky, které zde máte k dispozici, však obsahují mnoho obrázků i informací.           Přeji Vám hodně radosti na Vašich cestách, byť internetových.            Popis expedic a zájezdů na Putoranu i jiná divukrásná místa této Zeměkoule pošlu obratem na přání. "Dostanete se tam i vy!" 
Petr,  Petr@putorana.wz.cz.

Natáhnutí celé této stránky i s obrázky trvá velice dlouho. Stojí to za to, k dispozici je ale také stažení celého webu v jednom souboru, náhled obrázků... zde

Na této stránce:
Jak se tam dostat
Vybavení
Místopis
Poznámky k programu
Příloha č. 1: Z katalogu CK
Příloha č. 2: Zkušenosti z předchozích expedic
Příloha č. 3 - Podklad pro zápis Putoran do sezn. UNESCO
Obrázky z Plato Putorana
Další fotografie!

Tato a další expedice do odlehlých částí světa jsou organizovány cestovní kanceláří s více než desetiletou praxí. Emailujte pro více informací.

Množství vodopádů je ohromné. Fantastická silueta "hor seříznutých nožem" (na fotografii je p. Byrranga).

 Sobí rohy se válí všude po planině.

  Medvědi, vlci, rosomáci. spousty ryb.
 

"Letjagi", soboli, "orlany". Devět tisíc jezer a přes 500 vodopádů. Permafrost = věčně zmrzlá půda. Polodrahokamy. Sněžníky, potůčky, květy, 

 

 


lišejníky, strmé svahy.

Mnohé hluboké soutěsky a kanóny, vysokohorská jezera dosud neviděly člověka. Nikdy tam nežili žádní trvalí obyvatelé.

Putorany byly navrženy do Seznamu Světového Dědictví UNESCO. Pohoří má 284 000 km2, mezi 89. a 101. stupněm východní délky a 60. - 71. stupněm severní šířky. Toto je zhruba rozloha celého Rumunska, nebo téměř čtyřikrát rozloha naší republiky!!

 Ministerstvo přírodních zdrojů uvádí velikost pohoří 2,5 mln ha. Na sever od Putoran se nachází Severosibiřská nížina, na severovýchodě Anabarské Plato, na jihu Středosibiřská vrchovina (Plato Syverma), na západě jsou roviny s chlumy na pravém břehu Jeniseje. V srdci Putoran byl v roce 1988 vyhlášen Národní park, který je největší na světě - 1 887 251 ha. Leží na teritoriu Dudinského a Chatangského rajonu Tajmyrského AO (1 363 321 ha) a na teritoriu Evenkského AO (523 930 ha). Ochranná zóna má 1 773 300 ha. V NP jsou 2 vědecké základny (jez. Kutaramakan a jez. Ajan) a 3 kordony (jez. Sobačje, jez. Djupkun a jez. Manumakli). Na základnách probíhají vědecká pozorování od roku 1990, výčet na http://putorana.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=main. Např. v roce 1999 se do NP dostalo pouze 103 lidí, z toho 94 byli pracovníci vědeckých institucí! Naše CK letos dostala povolení ke vstupu do NP!
 

Popis:

Geologicky: paleozoické pískovce, pokryté tlustou vrstvou lávy. Řeky se prořezávají mnohočetnými vrstvami lávy a také tvrdšími vrstvami čediče - tam vznikají kaňony, peřeje nebo vodopády. Masa čediče se prudce zvedala a zvedá. Různé tempo zdvihu na různých místech způsobilo nerovnováhu, a vznikly hluboké trhliny. Řeky jich využily: propadly se skoro o kolimetr níže,  často zásadně změnily směr toku (z jihu na západ, východ, dokonce i sever). Trhliny ještě zvýraznily. Dávno opuštěná údolí někde ještě dodnes křižují současnou říční síť.

Čedičová náhorní plošina, nedotknutá činností člověka. Takový reliéf vůbec nemá na světě obdoby. V centrální části je lávový příkrov 1500m tlustý. V některých místech je vidět až 40 vrstev lávy. Plošina se pomalu zvedá a vytvářejí se soutěsky: hloubka 120 m, šířka 5 - 30 m, délka 2 - 6 km. Takové se vyskytují na dvou dalších místech na Zemi, v Dekanské plošině v Indii a v povodí Parana v jižní Americe, ale nikde nedosahují takového rozvoje.

V Permu zde bylo bujné rostlinstvo, z čehož vznikly vrstvy uhlí. Na konci Permu se vytvořily hluboké pukliny (? = raskol). Z nich byl do okolí vyvržen popel. Spadl do jezer a lagun a vytvořil nános (čechol) několik desítek m tlustý. Podle obřích zlomů začalo z hlubin stoupat magma. Do okolí vytekly proudy čedičové lávy.

Na začátku mezozoika, v triasu, se proud lávy zastavil. Plošina se začala pomalu zvedat a hory rozřízly řeky. Zároveň působil ledovec. Ten vyhloubil všechna velká jezera - jsou často úzká, a dlouhá přes 100 km.
 

Láva zde má tři hlavní vrstvy, podle toho, jak odevzdávala plyny a vychládala. Horní vrstva zvětrává snadněji, z toho plyne typický stupňovitý (trapový - ze švédského "schody") reliéf. Někde také schody vznikly na mezivrstvách sedimentů. Takový reliéf nemá na světě svou intenzitou obdoby. V západní části je až 30 těchto schodů.
 

Dále se uplatňovaly hlavně ledovce. Jejich činnost byla ještě zesílena zvedáním plošiny. Zvedáním také vznikají již zmíněné soutěskovité praskliny.

Jezera vyhlubuje ledovec tam, kde jsou zlomy. Nikde na světě není tolik jezerních usazenin jako tady.

Horopisně: Putorana tvoří nejvyšší pohoří Středosibiřské Vysočiny (prostor mezi Jenisejem, Bajkalem a Lenou. Náhorní plošiny, rozřezané hlubokými údolími, které mívají někdy i soutěskovitý charakter.

Jako nejvyšší vrchol je udáván Kameň ve východní, špatně přístupné části pohoří, má 1664 m n m., podle jinych zdroju 2037 mnm, 1678 nebo 1701 mnm. Pravdou ovšem navíc je, že nejvyšším vrcholem není Kameň, ale kóta asi 6 km na východ. A ještě vyšší je kóta 1701, která má právě 1701 mnm. I z tohoto zmatku je vidět, že tyto hory opravdu leží na okraji známého světa… :-)

Řeky - hydrogeograficky se jedná o zcela ojedinělé místo na Zemi. Zkombinovaly se tu tyto vlivy: Rychlé zvedání reliéfu, intenzivní denudace a na to navazující sedimentace, hluboko promrzající půdy, studené, vlhké klima. Vyvyšování bazaltového příkrovu zapříčinilo posouvání jezer na jiná místa, řeky měnily několikrát svá koryta. Putorany jsou jedno z mála míst, kde existuje vedle sebe silná erozní aktivita řek (řeky jsou rychlé a vodnaté, jejich sít je hustá), a velká jezera.

 Řeky často využívají tektonických zlomů. Zlom, ve kterém teče řeka Ajan, doslova půlí celé pohoří od jihu k severu. Nejvyšší bod tohoto zlomu má jen kolem 500 mnm. Hlavní zásluhu na nynějším směru toku řek mají tektonické vlivy, především zvednání reliéfu. Říční síť byla několikrát přemodelována. Již zmíněná Ajan nejprve tekla z jezera Ajan k jihu. Později začala téci z tohoto jezera k severu. Však také rozvodí je jen několik metrů nad jezerem. V dalším období se objevily ještě zlomy ve směru východ-západ, které říční síť dále zkomplikovaly. To znamená hodně vodopádů, kaňony a peřeje se střídají s dlouhými jezery nebo místy, kde se řeka rozlévá do množství ramen. Řeky také tečou často v neočekávaných směrech; ačkoliv by se z letmého pohledu do mapy mohlo zdát, že řeka poteče rovně, rovným údolím, znenadání zatáčí do pravého úhlu; o sto metrů dál přitéká do již prázdného údolí zleva jiná řeka, která pak pokračuje v původním směru údolí. V období povodní se zaplavená území obou řek mohou i spojit. Pak si voda může "vybrat", jestli poteče na tu či onu stranu.

Všechny tyto jevy se dají lépe vysvětlit, pokud si uvědomíme tu důležitou roli tektonických vlivů a ledovcové eroze. Nejhlubší údolí má 1280m.

Evenkové nazývají Putoranu "Země jezer se strmými břehy". Řeky maji soutěskovitý charakter a při letních deštích se mohou zvednout i o 8-10 metru.

Pro sjezd řek je nejlepší přijet 10.-16.6 (a zase: v některých pramenech se uvádí 10.-16.7. Tehdy zmizí ledy z velkých jezer. V oblasti je poměrně málo sněhu, a taje velice rychle, takže jarní tání je krátké, ale bouřlivé.

Jak zamrzají: ne zezhora, ale odspoda. A menší promrzají celé! Na konci zimy řeky namrzají i 4 metry vysoko! Na některých místech zůstanou ledové úseky až do začátku srpna.

Vodopádů je všude mnoho, ale nejvíce v obtížně dostupné východní části. Na řece Kanda je jeden z nejvyšších vodopádů Ruska: 108 metrů. Vodopády se vyskytují i na větších, vodnatých řekách, proto jsou často nevídaně mohutné. Pohoří s největší hustotou vodopádů na světě.

Na Zemi neexistuje jiné horstvo s tak velkým počtem velkých a dlouhých jezer. Na Plato Putorana je:

Jezera se vyskytují v tektonických zlomech, bývalých řečištích řek, v prohlubních, vzniklých mrazovým zvětráváním, a v dutinách, které vytvořily horniny při vyvření. Voda v jezerech je ještě méně mineralizovaná než v Bajkalu, ale má šedo žlutý přídech. Ten je způsoben půdami s příměsí železa, hliníku a titanu. Ryby mají i v zimě dostatek kyslíku, ale málo potravy.

Některá jezera jsou pod hladinou až 420 metrů hluboká. Hloubka 180 a více metrů je zde běžným zjevem. A klidně 70 nebo i 150 kilometrů dlouhá. Celkově je jezer přes 25.000. Po Bajkalu největší objem jezerní vody v Rusku.

Fakt, že řeky tečou často v tektonických příkopech, také znamená, že je oblast velice příhodná pro vodácké sporty. Řeky se dají různě kombinovat, a přejít z jedné řeky na jinou je často otázka jen několika výškových metrů. Toho lze využít především tam, kde na jedné straně rozvodí je jezero, nebo kde rozvodí je v bočním údolí, blízko hlavního toku. Tím se nutné přenosy lodí proti proudu minimalizují.

 Vodní turistika má ovšem také četná úskalí: nízké teploty, vítr, peřeje a vodopády, kaňony, dlouhá jezera. Přesto byly již sjety všechny významnější řeky v oblasti.

Podnebí: jaro, léto i podzim se uskuteční od června do srpna! Střední teploty: leden --32 až -40, červenec 8-16, podle jiných údajů 20-25 stupňů, oficiální průměrná teplota v červenci je 14,2 stupňů C.. Maxima i kolem 30 stupňů. Některé sezóny jsou ovšem studené a deštivé, a vpád ledového vzduchu se nedá vyloučit nikdy.

Srážky v létě: je jich nápadně víc v západní než ve východní části. Nejdeštivějším měsícem je srpen, kdy naprší průměrně 57mm. Česká republika má také maximum srážek v létě, s měsíčním úhrnem od 70mm (u Znojma) do 200mm (Lysá hora v Beskydech).

V červnu taje sníh, půda je rozmáčená až bažinatá. V létě se pevnina prohřívá, ale moře je zamrzlé, tam se udržuje mrazivý vzduch. Ten pak často proniká na vyhřátou pevninu, kde se zahřívá a stoupá. To způsobuje cyklonálni činnost a srážky.

V létě zde panuje polární den, slunce nezapadá od 27.5. do 13.7., je však stále nízko a dává vzniknout neopakovatelným barvám nebe a jezer. Míra slunečního ozáření je v červnu a červenci vyšší než na rovníku! Ovšem srážky rozhodně nejsou vyjímkou. V létě může přijít "slejvák", mrholení nebo i sněžení. K tomu se může přidat silný vítr a teplota kolem nuly. V nižších polohách, kde je les, se to dá vydržet, ale ve vyšších polohách může svěží vítr foukat i několik dní v kuse. I když se může počasí krásně vydařit, je potřeba počítat i s touto eventualitou.

V zimě foukají větry opačné a převládá vysoký tlak, slunečno a mrazivo ( ve východní části až -70 stupňů C).

Ročně: 500mm srážek ročně (na západě 750-1000, na východě 300mm) (ČR 450 - 1700mm). V létě 3-4x víc srážek než v zimě. Proto málo sněhu (jen 30-80cm), málo ledovců. Vítr ovšem sníh čile přemístuje, takže v údolích a závětrných svazích bývá až 15 metrů sněhu.

Klima se mění rychleji ve směru východ-západ než ve směru sever-jih!! Větry, které foukají od západu, a které jsou nasycené Atlantickou vláhou, narážejí na kilometr vysokou hradbu Putoran. Zvyšují rychlost (průměrně 6,4 m/s), vláha kondenzuje a vypadávají srážky. Na 93. - 94. poledníku, tedy v poslední třetině vzdálenosti z jezera Lama na jezero Ajan, se jejich rychlost opět snižuje (na průměrně 2,2 m/s) a dramaticky se zmenšuje oblačnost.

Flora: Na západě husté lesy s temným jehličím, na východě jen řídký les [promrzlá půda]. Od 450-800 m.n.m. jen kleč, od 1200mnm horská poušť. Na východě nad 800m jsou bažiny, které po deštích jsou těžko průchodné. V červnu a do půlky července - koberce květů. Kolem sněžníků se vyskytují květy až do srpna.

Na úpatí a v lesnatých dolinách řek jsou všemožně lesní plody. Na bažinách navíc klikva a "marožka" - lahodná, exoticky chutnající, "velká žlutá malina".

Endemitní rostliny: Draba sambukii. Caltha serotina. Oxytropis putoranica. Euphrasia putoranica. Festuca auriculata var. pilosa. Papaver variegatum.

Fauna: stáda sobů migrují v létě k severnímu oceánu (je jich půl milionu), aby utekla před muchničkami. V srpnu se vrací. Někdy se podaří je potkat.

  Za nimi následují vlci, rosomáci,... Medvěd nejen v údolích, ale i výše.

Tam také zajíc bělák, hranostaj, sobol. Sněžná ovce neboli Tlustoroh, Ovis nivicola borealis - v červené knize. Jeho areál se kdysi oddělil od areálu ostatních ovcí, a vznikl samostatný druh. Další teritoria ovcí jsou stovky km daleko. Polární sovy. Боганидская палия - Salvelinus boganidae Berg, 1926.
 

Endemité:
Есейская палия - Salvelinus tolmachoffi Berg, 1926
Голец Дрягина - Salvelinus drjagini Logaschev, 1940
Таймырский голец - Salvelinus taimyricus Michin, 1949
Голец «путоранчик»
Глубоководный голец «пучеглазка»
“Горный голец”
Сиг-пыжьян - Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788)
Муксун - Coregonus muksun (Pallas, 1814)
Валек - Prosopium cylindraceum (Pallas et Pennant, 1784)
Сибирский хариус - Thymallus arcticus (Pallas,1776)

Ptáci, zahrnutí do Červené Knihy:

Gavia adamsii Gray
Rufibrenta ruficollis Pall.
Anser erythropus L.
Eulabeia indica Lath.
Cugnus cugnus L.
Cygnus bewickii Yarr.
Anas formosa Georgi
Pandion haliaetus L.
Aquila chrysaetos L.
Haliaeetus albicilla L.
Falco rusticolus L.
Falco peregrinus Tunst.
Grus monacha Temm.
Numenius minutus Gould

Historie: poprvé viděl tyto hory cestovatel Middendorf v roce 1844, ovšem pouze ze vzdálenosti 40km. V roce 1905 se vypravila do hor expedice Ruské akademie věd, ovšem tato expedice kočovala spolu s Evenky po jejich pravidelné trase, takže nebyl prostor na nějaké hlubší prozkoumávání.

Ve 20. a 30. letech se v okolí dnešního Norilska prováděl průzkum měděných a niklových rud. Tehdy také došlo k podrobnějšímu prozkoumání Putoran, zmapována byla západní část pohoří. Východní a centrální Putorana byla zmapována až do roce 1945, s pomocí letecké fotografie. Ještě i dnes však v pohoří existují místa, kam nikdy nevstoupila noha člověka. I dnes je tedy možné udělat nové geografické objevy!

Minerály: jsou jich stovky, najít se dají zřejmě v lomech kolem Norilsku, v řekách a rozervaných stráních. Podrobně o nerostech zde: <http://norilsk.net/ru/norilsk/kraeved/geography_krav/geology_geo/>

Ekologické problémy: V Norilsku a přilehlém území jsou světově významná ložiska rud. Úpravny v okolí města jsou ovšem největším zdrojem znečištění ovzduší v celé Arktidě, vegetace je v blízkosti Norilského kombinátu a daleko směrem na jiho - východ spálená exhalacemi,

 takže na čistou, nedotčenou přírodu je lépe si počkat na Putoranu. Dým z úpraven rud je cítit sírou a na ulicích je šedivý poprašek. Norilské úpravny vyprodukovaly již v roce 1985 2 383 400 000 kg SO2 a 27 900 000kg NO. V roce 1976 měl mrtvý les rozlohu 44 500ha, o deset let později 542 200ha, tedy více než 12x tolik. Na začátku 90. let se upustilo od recyklace SO2, takže množství exhalací ještě vzrostlo. Průmysl zkrátka opět vítězí.

Vlastní NP zatím exhalacemi zasažený přímo není. Průběžně prováděné sledování složení vody jezer Ajan a Kutaramakan například neukázalo žádné zvýšení obsahu těžkých kovů (mědi). Prostředí NP ovšem trpí například geologickým a seismologickým průzkumem. Geologové za sebou nechávají nádrže s naftou a jinými tekutinami, zbytky vrtné techniky. Seismologové provádějí exploze na horských svazích. Tato místa se stávají zárodky sesuvů a strží. Například u jezera Charpicha byly takto zničeny stovky hektarů lesa.

 

Jak se tam dostat

Přístup do hor: Jediný prakticky dosažitelný přístup je z Norilského regionu. Ten byl 25.11.2001 opětovně uzavřen pro cizince. Zákaz platí i pro občany bývalých svazových republik. Hlavním (ač neoficiálním) důvodem bylo odstranění neruských dělníků z místního, tragicky přesyceného trhu práce.

Naše CK nyní vyřizuje povolení ke vstupu za pomoci Správy NP Putorana, místní policie, konzula v Krasnojarsku a Ruské cestovní kanceláře. Již se podařilo sehnat vouchery přímo do Norilska, kromě víza budeme ještě pracujeme na pozvání místní organizace.

Dále se dá (spíše teoreticky) na Putorany dostat též z Tury a Sněžnogorska (Tura je na jih od Putoran, Sněžnogorsk je městečko u hydroelektrárny, kam se ovšem dá dostat jen z Norilska a Dudinky, možná z Igarky). Fotografie z Norilska:

Cesta do Norilska:

Do hor: Po řece, nebo helikoptérou. Více informací je v plné verzi.

 

V centrální části pohoří byl vyhlášen Zapovědnik, národní park (jako jedni z mála jsme dostali povolení k jeho návštěvě). Mapa: spodní část měřítka ukazuje kilometry: 25 a 50km.
 

Vybavení:

Déšť: dobrá výbava do deště! Přívalové deště nejsou vyjímkou. Zajímavým řešením je průhledná, dvojitá, na obou stranách svařená tzv. „okurková“ folie, kterou lze sehnat v domácích nebo zahrádkářských potřebách. Prodává se na délku, doporučuji asi 3 metry. V případě nutnosti v ní lze spát, schovat do ní věci i v ní chodit. Je ale poměrně těžká, a existují i mnohem sofistikovanější řešení.

Oblečení pro případ větru a deště. Pevné boty, rozchozené, dostatečně velké na to, aby se do nich vešly teplé ponožky. Počítejte s tím, že zvláště pokud bude pršet, vše bude nasáklé vodou. Často se budeme muset brodit. Někde mohou být sněžníky. Doporučuji vlněné ponožky. Sice škrábou, ale hřejí i pokud jsou doslova nasáklé vodou. Nebo z nějakého moderního materiálu, který hřeje, i když se namočí. Totéž platí pro rukavice. Mohly by se také hodit neoprénové ponožky.

Stan - lehký, ale nepromokavý.

Komáři. Jejich množství se rok od roku mění podle počasí. V chladném roce nemusí být vůbec. Nesmí se ale podcenit. Je nutné mít prostředky proti komárům. Spolehlivý repelent, možnost zakrýt celé tělo, větší kus monofilu (lze přes něj dýchat, ale komáři jím neproletí). Mohou se vyskytovat též muchničky - jsou mnohem menší než komáři, ale také nepříjemně štípou. Ruský recept:

Překonávání překážek: Podle možností tenké, ale dlouhé lano, karabiny apod. Ne na lezení, ale třeba pro přechody řek. Na překonávání řek a jezer také vezmeme společně alespoň jeden lehký nafukovací člun Gumotex Junior.

Mapy: zatím máme mapy 1:500 000 (jezero Lama je to nejsevernější z velkých jezer. Kratší strana obdélníků zeměpisné sítě na mapě označuje 20km). Budeme se snažit zakoupit i mapy 1:200 000. Dají se objednat i přes internet. Na jednu půlmilionovou mapu se vejde 18 map 1:200 000. Každá stojí 50 USD. Poštovné je USD 17.
 
http://www.omnimap.com/catalog/int/russia/rus-200t1.htm.
 

Rybaření: možnost vítaného zpestření stravy. Jistě se budou hodit vlasce, háčky a další potřeby. Čím více, tím lépe!!
 

Příprava jídla: budeme jednak na větrných, bezlesých svazích, jednak v lesnatých údolích. V těch prvních místech jídlo bez vařiče neuvaříme, zřejmě však bude lepší mít pro tato místa dostatek jídla, které se vařit nemusí. Naopak v údolích bude dřeva dost, tam můžeme také chytat ryby a připravovat na ohni. Vařiče proto nejsou nezbytně nutné.
 

Vybavení obecně: Dobrý nápad je stan, boty i oblečení předem vyzkoušet (projít vodou, spát v dešti...). Potřeby, které se dají využívat společně bychom měli před cestou koordinovat, abychom jich nebrali zbytečně moc. Týká se to například: stanů, GPS, rybářské výbavy, lodí, lan, telefonů, vařičů, fotoaparátů, map... Již nyní bude vhodné být nyní vzájemně v kontaktu, sdělovat si svoje představy. Piště mi, prosím, na adresu prints@seznam.cz.

Chodit s lehkým zavazadlem je mnohem příjemnější než s těžkým, každé kilo pocítíte. U každé věci zvažte, zda ji opravdu budete potřebovat, zda by nešla přebalit do lehčího balení, zda ji musíte brát celou (málokdy jsou potřeba všechny kolíky ke stanu, baterka asi nebude potřeba, když tam je polární den, atd).

Peníze: Kolik je jeden rubl? Na začátku r. 2002 zhruba 1,20 Kč, v roce 2003 a 04 se pohybuje zhruba kolem 0,90 Kč (oficiální kurs). Pokud budete vztahovat cenu rublu k US dolaru: jeden US$ klesal z 36 Kč (2002) na 26 Kč (2004).

Peníze mnoho neváží, proto čím více si jich vezmete, tím lépe. Budeme se snažit jich utratit co nejméně, ale vždy je lepší mít více než méně peněz. Zároveň je potřeba je co nejlépe ochránit - tedy především během cesty přes Rusko. Lépe v pouzdru na těle, než v kapse. Jednou jsem je zdařile po Rusku vozil v ušmudlaném pytlíku od svačiny, mezi dvěma krajíci chleba. Vaše peníze budou mnohem bezpečnější, pokud nebudete na letišti vypadat moc nápadně, jako zahraniční turisté. Obecně se hodí dolarovky. Prvních 20 - 40 dolarů v jednodolarovkách, zbytek v 10ti nebo 20ti dolarovkách. Některým úspěšným Rusům se hodí především stodolarovky, protože ty mohou nejsnáze převést do ciziny, ale my nejsme banka, nýbrž turisté. Předpokládají se tyto výdaje:

Pokud máte mezinárodní platební kartu, můžete ji vzít též.

Jídlo se dá v Norilsku nakoupit v plném sortimentu. Ceny v Rusku se příliš neliší od našich. V Norilsku jsou ovšem potraviny o 50% dražší než v Moskvě. Pokud nakoupíte potraviny na místě, budete mít lehčí zavazadla. Na druhou stranu ovšem nebude tak snadné jídlo přebalit do lehkých a trvanlivých obalů (což doporučuji). Sušenému mléku bude mnohem lépe v PET-lahvi, než v původní krabici, kde by se mohlo snadno namočit, vysypat apod.). Vezměte si dostatek potravin, které se nemusí vařit. Ulehčíte si život. Konzervy jsou zbytečně těžké. Glutamán sodný (v instantních polívkách, bujonech, ap) často způsobuje zažívací potíže. Snažte se vyvarovat umělých sladidel, nejen, že jsou nezdravá: v přírodě budeme potřebovat každou kalorii.

Doklady. Platný pas s vízem. Rusko je zvláštní země, takže hodit se vám můžou i jakékoliv jiné průkazy. OP, průkaz svazu zahrádkářů, tramvajenka, potvrzení o přidělení přídavků, služební průkaz. Úředník nebude umět česky, ale miluje potvrzení a razítka.

 

Místopis:

Hory byly prozkoumány až ve 20-30. letech. Centrální a východní část byly zmapovány až po 2. světové válce, z letadla. Hlavní boom dobývání Putorany se uskutečnil v 70. a 80. letech 20. století. Byly slezeny vrcholy Cholokit, Kameň, Katujskaja, 1701, Sotki. Byly splaveny skoro všechny sjízdné řeky. Stále tam jsou místa, kde nikdy nikdo nebyl, především v severovýchodní a východní oblasti. O některých oblastech se také informace ztratily během rozpadu Sovětského svazu.

Norilsk postaven v půlce třicátých let [těžba kovů]. 122km od Dudinky (přístav na Jeniseji). V roce 1939 vydolováno první uhlí pro lodě. V kotlině a na svazích kolem Norilska vyrostly doly, úpravny rud... Zajímavá je výstavba z doby stalinismu. Ve městě je, jako leckde v Rusku, hodně sídlištní výstavby. Průmysl v okolí Norilska postupně upadá, lidé ovšem nemají, kam by odešli. Nyní se odhaduje, že by v Norilsku mělo ideálně žít o 80.000 lidí méně. Oblast je držitelem mnoha rekordů, například: nejsevernější město, nejsevernější železnice (Norilsk - Dudinka, již bez osobní dopravy), nejsevernější taxislužba, nejsevernější telefonní budky (k použití zdarma - mince by v zimě zamrzly). Rekreační možnosti v okolí zahrnují: Krasnyje Kamni - lezecké stěny, vodopád Zajačij Ručjej, Vraní a Orlí soutěska, Talnachske hory, koncentrační tábory z dob Stalinismu. Ekologické problémy města a okolí.

Voločanka - sídlo Voločanského rajónu. Leží v močálovité a jezernaté tundrové rovině na sever od hor. Spojení s civilizací pouze helikoptérou (1 - 2 x týdně, často ve středu a pátek, cena 1700 rublů, zavazadla nad 10kg 16 rbl/kg). Jiný zdroj z roku 2002: Z Voločanky do Norilska to stojí 2939 rbl, včetně 20 kg zavazadel. Pokud se helikoptéra naplní, létají v úterý a čtvrtek. Ve skutečnosti ale létá hodně mimořádných letů, a navíc velmi záleží na tom, jak si vás oblíbí kapitán letiště. Také existuje možnost zaseknout se tam na týden nebo dva. Když tam byli, přiletěla sanitka, ta je ale nevzala. Také zrovna odváželi děti z táborů. Létá se do Dudinky, na aerodrom na břehu Jeniseje. Odtamtud zdarma převážejí pasažéry lodí do města, dál lze jet do Norilska.

Ve Voločance je pohraniční zóna (podle zákona z roku 2002: Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" - pohraniční rajony jsou automaticky pogranzonou. Ve Voločance je policajt a ptá se na doklady. Velice pomůže mít soupis účastníků, seznam pasů, nějaké to kulaté razítko na té bumážce.

Pokud máte motorový člun, po delší plavbě byste se sem zřejmě dostali z Chatangy, proti proudu (Chatanga je přístav na Severní Mořské Cestě). Pokud máte kanoe, lze sem sjet po řece z centrální části Putorany. V zimě by možná připadalo v úvahu spojení zimnikem (cesty, které jsou sjízdné pouze v zimě, kdy zamrznou močály, jezera a řeky, po kterých takové zimniky vedou).

Dřív chov krav, nyní nic. Kolem 1000 obyvatel, především Dolgané. Rusů jen asi 20. Muzeum o národech severu.

Chantajskoe - jediná vesnice v Putoranách (ovšem vně NP), při stejnojmenném jezeře. Cca 500 lidí, z toho 350 domorodců (Dolgané a Evenci). Pasení sobů, rybaření, lov.

Jezero Lama: jedno z množství dlouhých, prstových jezer, „suchozemských fjordů“, které zabíhají hluboko do hor. Tábor ufologů a turistická základna - jedna z mála v celém pohoří. Od turbazy k ufologům je 40 km. Podle jezera vede stezka. Národní Park začíná dále v horách. Ředitelem NP je "Bílý šaman", zapálený a obětavý člověk, pan Larin. Okolí jezera je velice malebné. O víkendu směřuje na jezero velké množství privátních člunů obyvatel Norilska.

Putorany z hlediska praktického využití pro turistiku: pohoří je velice rozsáhlé, a špatně prostupné. K nástupu do hor využijeme jezero Lama. Toto jezero zasahuje poměrně hluboko do hor. V jádru Putoran se vyskytují dva základní typy krajiny:

horské pláně se silným větrem, trávou bez lesa, říčkami s takřka stojatou vodou, mělké větrné doliny a povlovné kopečky. Poměrně dost nehostinná krajina. Výška kolem 1000 mnm, kopečky do 1500 mnm.
 

Tyto planiny jsou rozřezány hlubokými tektonickými údolími. Například hladina jezera Lama je pouhých 45 metrů nad mořem!! Zde je dostatek stromů, které poskytují dřevo na oheň a úkryt před větrem.

 

Někdy jsou porosty až příliš husté pro pohyb v nich.

V řekách jsou ryby. Řeky a jezera zároveň poskytují špatně překročitelné překážky.

Na severu pohoří je již pogranzona, nutno speciální povolení.

 

Poznámky k programu:

do Putoran je poměrně dlouhá cesta. Letadlem, autobusem, lodí nebo helikoptérou. Především si musíme dát dostatečnou rezervu pro zpáteční cestu, aby nám neuletělo letadlo. Bez pomoci cizí lodi nebo helikoptéry se z hor nedostaneme. Dopravu může někdy zkomplikovat i počasí (helikoptéry nelétají v mlze a silném větru, vítr může rovněž vytvořit velké vlny na jezeře. Proto posledních několik dní bychom měli strávit již blíže letišti:

prohlídkou Norilska, okolních hor
 

výletem do Dudinky k Jeniseji,

rybařením, saunováním....
K oblasti nedílně patří nejen hory, ale rovněž tundra s miliony jezírek,

lesy, bažinami.
   

 

V samotných horách tedy budeme moci být zřejmě jen něco přes deset dnů. V horách nejsou cesty, terén bude někdy neprostupný, budeme muset překonávat řeky, skály, bažiny. Důraz proto nebude na to, ujít velkou vzdálenost, ale vidět zajímavá místa, vychutnat si je. Nedostaneme se příliš daleko od jezera Lama. Okolí tohoto jezera ovšem patří k nejmalebnějším oblastem pohoří.

Celý program se bude vždy dolaďovat, pokud to bude možné, na základě konsensu s vámi se všemi. Je to váš zájezd, vy z něho musíte mít dobrý pocit. Neocenitelné rady rovněž poskytne správa NP.

Co se týče programu i vybavení, bude vhodné být nyní vzájemně v kontaktu, sdělovat si svoje představy. Piště mi, prosím, na adresu prints@seznam.cz.

Tato a další expedice do odlehlých částí světa jsou organizovány cestovní kanceláří s více než desetiletou praxí. Emailujte pro více informací.

Všechny materiály a překlady na této stránce jsou Copyright tvůrce této stránky a původních autorů. Bez výslovného, písemného svolení nelze tyto materiály tisknout nebo použít na jiné internetové straně. Toto ustanovení platí zvláště pro komerční využití.

 

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Z katalogu CK

Plató Putorana

Malebné, tajuplné a nevídané pohoří daleko na severu, v polární části Sibiře. Mohutné náhorní planiny jsou rozřezány hlubokými údolími. Fantastické siluety hor. Přes pět set vodopádů a desetitisíce jezer, některá hluboká až 400 metrů. K horám nevede žádná cesta, přístup je pouze lodí po řece a 160km dlouhém “jezerním fjordu”. Údolí mají často soutěskovitý charakter a jsou hluboká až 1200 metrů. První lidé se do pohoří dostali až po roce 1930, na některých jeho místech ještě dosud nikdo nebyl! Drsné klima v létě často vystřídají teploty přes 25-30 stupňů C. Sníh taje v červnu a vzápětí se objevují koberce tisíců květů. Letní “bílé noci” dávají vyniknout zvláštním odstínům severské přírody a její barevnosti. Pohoří je připraveno k zařazení na World Heritage List UNESCO.

Program nebude extrémní nebo náročný, denní etapy nebudou příliš dlouhé. Chceme tyto hory přiblížit i „normálním“ turistům, vhodné také pro něžné pohlaví.

Orientační termín: odlet cca. 2.7.2004, délka 19 - 21 dní.

Orientační program: 1. - 4. den odlet z Prahy do Norilska přes St. Peterburg nebo Moskvu (eventuálně prohlídka města). Norilsk, zajištění lodi a plavba řekou a fjordovitým jezerem Lama přímo do hor.

5. - 15. den trekking kolem jezer, údolími, přes vodopády a náhorní planiny. Táboření, rybaření, podle možností Ruská sauna… K mnoha možným cílům patří vodopády na řece Bučurama a Chikikanmygda, horská dolina Chonna-Makit, delta řeky Mikčangda.

16. - 18. den: protože ne vše se dá v horách naplánovat, necháme si tuto časovou rezervu. Při dostatku času budeme rybařit na jezerech, prohlídneme si největší město za polárním kruhem, Gulagy, grandiozní dolní tok řeky Jeniseje, plavba po Jeniseji, zastavíme se v pravé nížinné tundře.

19. - 21. den: návrat domů, letecky přes Moskvu neb St. Peteresburg, podle času prohlídka města. Orientační plán expedice bude upřesněn v “závazných pokynech” a v závislosti na místních podmínkách.

Varianta programu: Expedice je vhodná též pro mineralogy, zoology, botaniky, fotografy, dokonce i UFO-logy (u jezera je tábor UFO - logů, kteří zkoumají místní fenomény). Podobní zájemci se nemusí účastnit výstupů a mohou mít individuální program.

Ubytování: ve stanech ve volné přírodě, při prohlídkách města možnost spaní v hotelu nebo ubytovně.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Norilsk a zpět včetně letištních tax, pojištění úrazu, léčebných výloh a storna, pojištění CK proti úpadku, průvodcovský doprovod CK, organizační zajištění, textové a místopisné materiály.

Cena nezahrnuje: vízum do Ruska a vízovou podporu (asi 1500 Kč), stravné, vstupné, kapesné, ubytování a jiné, neuvedené služby.

Nástupní místo: Praha.

Instrukce k vyřízení víz: Víza a pozvání zařizuje CK pro celou skupinu společně, pokyny pošleme s dostatečným předstihem. Více viz Všeobecné podmínky, vc tomto katalogu. Z důvodu nutnosti vyřízení víz bude uzávěrka na tuto akci již 5 týdnů před odjezdem. V této době je nutno zasílat pasy CK k vyřízení víz.

Upozornění: Expedice je vhodná pro klienty, kteří si uvědomují skutečnost, že cestují do Ruska, kde panují jiné předpisy a zvyky a kde ne všechno se dá dopředu přesně zajistit a naplánovat.

Příloha č. 2: Zkušenosti z předchozích expedic

Expedice č. 1

Červenec 2002

Pěšky a na nafukovacím katamaránu s konstrukcí (nošeno ssebou). Skupina sestávala z dvou katamaránů, na každém byli 4 lidé. Program a zážitky: plná verze. Obrázky jsou i zde
 

 

 

Expedice č. 2 - invalidé a jejich opatrovníci.

Příloha č. 3 - Podklad pro zahrnutí Putoran do seznamu UNESCO.

Tento anglicky psaný materiál zahrnuje podrobné informace o území. Dostal se mi do ruky až v posledním momentě, včetně Ruské verze. K dispozici v plné verzi.

Neoficiální odkazy na užitečné ruské stránky, fotky, apod.

V plné verzi...

Detaily o Správě NP:

Sám mám velice dobré zkušenosti. Nesnaží se rýžovat peníze, ale chránit přírodu. K návštěvě NP by měl být důvod, ekologický nebo vědecký, sehnat potvrzení. Dále: plná verze

Obrázky z Plato Putorana

Některé obrázky jsem popsal podle toho, co na nich je. Zahrnul jsem to do jejich názvu. Všechny pocházejí z Putoran, případně z jejich okolí (Byrranga) nebo z Norilska. Pro úplnost zahrnuji i obrázky, které se již objevily v textu. Do počítače se ovšem zpravidla natahují pouze jednou.

Další fotografie!    A ještě víc fotografií!    Fotografie z P. Byrranga

Tato a další expedice do odlehlých částí světa jsou organizovány cestovní kanceláří s více než desetiletou praxí. Zasloužíte si kvalitní dovolenou! Emailujte pro více informací.

Všechny materiály a překlady na této stránce jsou Copyright tvůrce této stránky a původních autorů. Bez výslovného, písemného svolení nelze tyto materiály tisknout nebo použít na jiné internetové straně. Toto ustanovení platí zvláště pro komerční využití.